اسلام و مبانی حقوق بشر با سلام در این وبلاگ برآنیم تا به بررسی حقوق بشر بر اساس مبانی حقوقی اسلامی بپردازیم. در ضمن به تطبیق میان دیدگاه اسلام و دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبانی، بستر های معرفتی، پیشینه تاریخی، زبان و نیز روش گفتمانی هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. امید است صاحبان اندیشه در راستای تکمیل و تدقین این مطالب، حقیر را راهنمایی بفرمایند. والسلام http://rightofhuman.mihanblog.com 2018-06-24T09:57:49+01:00 text/html 2012-02-21T17:00:26+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali تزاحم میان حق جهاد و حق حاکمیت ملی! http://rightofhuman.mihanblog.com/post/28 <div align="justify">سلام <br><br><br><br>در ادامه ی پست قبل، در این پست می خواهیم این نکته را بیان کنیم که در تزاحم میان حق حاکمیت ملی و حق جهاد، کدامیک باید فدا شود!!<br><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" alt="تزاحم میان حق جهاد و حق حاکمیت ملی" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/پست%205/1309804557621.gif"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">آیا به استناد به حق حاکمیت ملی می توان در مستندات جهاد شک و شبهه کرد؟</div><div align="justify"><br><br>آیا حق حاکمیت ملی مشروعیت دارد!؟<br><br>پس با ما همراه باشید:<br><br>در تزاحم میان این حق با حکم جهاد، آنچه باید فدا شود « حق حاکمیت ملی» است نه حکم جهـــــــاد؛ با این توضیح که: ...<br><br>اگر به جز حق فرد و حق جامعه، حق دیگری در کار نمی بود و حقوق جوامع بشری، با قرارداد ها و موافقت های بین المللی معین و معلوم می شد و همه جامعه ها می پذیرفتند که در امور و شئون جامعه ای دیگر مداخله کند. <br><br>هر چند در این جا این سوال باقی می ماند که آیا هر توافق به حکمی موجب مشروعیت ساختن آن توافق می شود!<br><br>بهر حال، در اینجا نکته این است که خداوند متعال بر همه ی انسان ها حقی دارد و آن این است که او را فرمان ببرند و بپرستند، و این حق بر همه ی حقوق فردی و اجتماعی حاکم است.<br><br>معبود بودن خدای متعال با حاکمیت تام و مطلق دین او بر زمین محقق می شود. کسانی که در راه پیشرفت و گسترش دین الهی ایجاد سد می کنند و مانع از اشاعه و ترویج آن می شوند؛ در واقع حق الله را ضایع کرده اند.<br><br>پس خداوند متعال حق دار که آنان را به جرم محترم نشمردن حق او و زیر پا نهادن آن، تأدیب و مجازات کند و می تواند به موحدین و دین داران فرمان دهد که به آنان حمله برند و با جنگیدن با آنان و کشتن شان، راه حاکمیت الهی را هموار کنند:</div><div align="justify"><br><br><font color="#009900"><span style="background-color: #FFFFCC;">« و قـــاتلوا هــــم حتی لا تکـــون فتنـــة و یکـــــون الدین لله »</span></font><br><br> با آنان کارزار کنید تا فتنه ای نماند و دین یکسره از آن خدای متعال شود<br><br><br><br><span style="background-color: #33CC00;"><font color="#33cc00"><span style="background-color: #FFFFCC;">« و اقتلـــــوهم حیث تقفتمــــــو هم »</span></font></span><br><br>هرجا انان را یافتید بکشید<br><br>در این صورت مومنین از سوی خداوند متعال مکلف هستند که به جامعه و کشور دیگری حمله کنند و بدین وسیله راه حاکمیت دین حق را باز کنند، هر چند این کار به زعم برخی، مداخله ای در امور و شئون آن جامعه و کشور است؛ و چه بسا موجب سلب حیات از انسان هایی نیز شود.<br><br>در واقع، خداوند متعال همانگونه که حق دارد کافران عنود و گناهکاران را با نازل کردن عذاب آسمانی، نیست و نابود سازد؛ می تواند این کار را بر عهده ی بعضی از بندگان خود بگذارد.<br><br>به همان سان که در آنجا « اراده تکوینی» موجب هلاکت دشمنان دین حق می شود و جای اعتراض و چون و چرا نیست؛ در اینجا نیز که « اراده تشریعی » الهی باعث قتل و جرح و اسارت آنان می گردد هیچ کس نمی تواند مخالفت کند.<br><br>خداوند متعال بر اساس حق ذاتی خود بر همه انسان ها، بندگان مؤمن و صالح خود را مکلف کرده است که مقدمات حاکمیت دین یکتا پرستی را فراهم آورند؛ زیرا جز با حاکمیت تام و مطلق این دین، خداوند متعال بر روی زمین پرستش نمی شود و این حق اوست که در سرتاسر گیتی مطاع و معبود باشد. این حق الهی بر همه ی حقوق فردی و اجتماعی حاکم است، و هر آنچه با آن منافت داشته باشد مردود خواهد بود. از این روست که « حق حاکمیت ملی» اگر با این حق الهی ناسازگار باشد، بکلی مورد نفی و انکار است.<br><br></div><p align="justify">چنانچه مشاهده شد، قائل شدن به حق الهی در تبیین بسیاری از قوانینِ حقوقی اسلام، مشگل گشاست. و این حق بر جمیع حقوق فردی و اجتماعی و بین المللی حاکم است و غفلت از آن نقص عمده ی دیگر نظامات حقوقی می باشد. </p><p align="justify"><br></p><p align="justify">یا علی</p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><br></p> <script type="text/javascript" src="http://ponisha.ir/affiliate-user/1-24430/e9e9e9,cccccc,669900,000000,669900,1,1,3,200/"></script> text/html 2012-02-21T16:57:43+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali حق الهی جهاد و حق حاکمیت ملی http://rightofhuman.mihanblog.com/post/27 <div align="center">سلام<br><br>در ادامه ی آخرین پست، در این پست به بررسی بیشتر این نهاد اسلامی می پردازیم، و رابطه ی آن را با حق حاکمیت ملی مورد بررسی قرار می دهیم.<br><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/پست%203/Allah-eser-green.png" alt="حق الهی جهاد و حق حاکمیت ملی"><br><br>در پست قبلی در این مورد برخی از دوستان، بطور تلویحی به این نکته اشاره داشتند که با پذیرش پلورالیسم و تعدد قرائت ها، دیگر جایی برای این بحث باقی نمی ماند!! <br><br>اما با توجه به مردود بودن نظریه پلورالیسم دینی و غیر منطقی بودن آن، باز هم اگر دوستان سوال و نظری دارند، پیشاپیش از آن استقبال می کنیم.<br><br>در حقوق بین الملل معاصر ،بر حقی به نام «حق حاکمیت ملی» پافشاری می شود ،به این معنا که طبق این حق هیچ جامعه ای حق دخالت در امور وشوون جامعه دیگر را ندارد و «مداخله» یعنی عمل یک دولت که منجر به نقض حاکمیت واستقلال داخلی وخارجی دولت دیگر شود ممنوع است.<br><br>این جا است که پاره ای از نویسندگان مسلمان،که از سویی به «حق حاکمیت ملی» قائل بوده اند ومداخله را نقض حقوق بین الملل می شناخته اند و از سوی دیگر ،در متون دینی و فقهی با عنوان « جهاد ابتدایی » مواجه می شده اند،خود را با مشکلی دست به گریبان دیده اند و آن اینکه چگونه «جهاد ابتدایی» را که مداخله مسلحانه و قهر امیز جامعه اسلامی است در جامعه غیر اسلامی توجیه کنند و بپذیرند که مسلمین حق دارند در امور و شؤون یک جامعه غیر اسلامی دخالت کنند و حتی با لشگر کشی و حمله نظامی ،افراد آن جامعه را وا دارند که از دین ومذهب خود دست بشویند وبه اسلا م در ایند .<br><br>برخی از این گروه که در برابر غرب و ارزش های آن خود را باخته اند ، برای رفع این مشکل خواسته اند ثابت کنند در تاریخ اسلام جهاد ابتدایی ای صورت نپذیرفته است وجنگ هایی که در صدر اسلام پیش امده ، همگی از نوع «دفاع» بوده است تا از اموری جلوه کند که مورد قبول همه از جمله غربیان باشد.<br><br>به نظر بنده چنین تلاشی انفعالی و مذبوحانه است که از خودباختگی در برابر فرهنگ منحط غرب ناشی می شود؛ و مسحور شدن در پیشرفت مادی آنها، بدون توجه کردن به انحطاط و رو به زوال رفتن انسانیت در غرب!!<br><br>چنین شیوه ای ، پاک کردن صورت مسئله است، و لازمه آن انکار یکی از ضروریات دین می باشد. این نکته مورد اتفاق اکثریت علماء و اسلام شناسان می باشد که جهاد، که « جهاد ابتدائی» یکی از اقسام آن است، از ضروریات اسلام محسوب می شود و مخصوصاٌ در فقه شیعی جایگاه بلند و ارجمندی دارد.<br><br>ضروری بودن قانون جهاد ، از جمله جهاد ابتدایی مطلبی است که با مراجعه اجمالی و گذرا به منابع فقهی شیعی و گذشته از آن تاریخ اسلام، جای تردید برای انسان باقی نمی گذارد. تاریخ فتوحات اسلامی در حالی که این فتوحات در حضور امامان معصوم علیهم السلام رخ داده و هیچ گونه ردع و منعی در مورد اصل این جنگ ها از سوی آنان صورت نپذیرفته است؛ به خوبی شاهد غیر قابل تردید بودن این قانون در اسلام است.<br><br>صراحت هایی که در این مورد در فقه اسلامی و شیعی وجود دارد هرگونه تردید در این زمینه نسبت به اصل قانون جهاد اعم از ابتدائی و دفاعی بر طرف می نماید.<br><br>به عنوان نمونه:<br><br>در المبسوط شیخ طوسی، جلد 2 صفحه 2 در این خصوص ادعای اجماع شده است:<br><br>« الجهاد فرض من فرائض الاسلام اجماعا»<br><br>و در تذکره الفقهاء جلد 9 صفحه 7، علامه حلی نیز ادعای مطابقت این حکم با نص و اجماع کرده است: <br><br>« الجهاد واجب بالنص و الاجماع»<br><br>در الرسائل التسع محقق حلی امده است: « الجهاد و هو فرض الکفایه علی الذکر البالغ العاقل الصحیح الحر غیر الهم، بشرط وجود الامام او نائبه»<br><br>بنابراین دیدگاه محقق حلی پس از پذیرش اصل وجوب جهاد ابتدائی، در وجوب آن حضور امام معصوم را شرط می داند.<br><br>در جامع المقاصد محقق کرکی، جلد 3 صفحه 365این مطلب به گونه مطرح گردیده که به هیچ نحو با دفاعی بودن سازگار نیست؛ و ضمنا هدف این حکم الهی نیز گسترش اسلام دانسته شده است:<br><br>« ... و هو الواجب فی کل سنه مرة، الا لضروره علی الکفایة ... فی قتال الکفار و فی جری مجراهم لإعداء کلمة الاسلام»<br><br>و مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام، جلد 12 صفحه 8، این حکم را ضروری دانسته و ادله ای از قرآن برای آن آورده و آن را مطابق اجماع و سیره ی نبوی و اصحاب ان حضرتدانسته اند:<br><br>« کیف کان فلا خلاف بین المسلمین فی وجوبه فی الجمله بل هو کالضروری، خصوصا بعد الامر به فی الکتاب العزیز فی آیات کثیره، کقوله تعالی: " یا أیها النبی جاهد الکفار و المنافقین " و قوله تعالی " قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله" و قوله تعالی " فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب" الی غیر ذلک. »<br><br>یا علی </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <script language="javascript" src="http://www.adscenter24.com/show.php?type=120&amp;user=aliqomi&amp;for=5"></script> text/html 2012-01-03T16:27:18+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali جهاد ابتدایی http://rightofhuman.mihanblog.com/post/25 <p><font size="2">سلام</font> </p><p><font size="2">در ادامه ی مباحث گذشته در مورد رابطه ی حق الهی با دیگر حقوق، در این پست می خواهیم &nbsp; در مورد تاثیر حق الهی در تبیین جهاد ابتدایی صحبت کتیم.</font></p><p align="center"><font size="2"></font><img hspace="0" border="0" alt="جهاد ابتدایی" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2025/wh_147828835.jpg"><font size="2"><br></font></p><p> <strong><span style="font-size: large;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">از ‌حضرت محمد صلی الله علیه وسلم &nbsp;روایت شده است که فرمودند:</font></font></span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-size: large;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برای مرد مسلمان دو چیز چنان‌اند كه هر یكی از آن دو از دنیا و ما فیها بهتر هستند؛ یكی توبه، دوّم جهاد فی سبیل الله.</font></font></span></strong> <font size="2"><br></font></p><p><font size="2">شکی نیست که جهاد ابتدایی از ضروریات اسلام است كه از یك سو مورد بحث دانشمندان اسلامی بوده و از سوی دیگر حساسیت دشمنان اسلام را كه همواره به دنبال بهانه اند, برانگیخته است.</font></p><p><font size="2">مقصود از جهاد ابتدایی - بر خلاف ظاهر عبارت - جنگی نیست كه مسلمانان آغاز كننده ی آن باشند، بلكه منظور جنگی است كه به دلیلی غیر از تهاجم فیزیكی دشمن، تحقق می یابد، این جنگ در برابر دشمن خارجی انجام می شود</font><font size="2">.</font></p><p><font size="2">بهر حال، اگر دوستان گرامی بحثی در این مورد دارند، پیشاپیش از آن استقبال می کنیم.</font></p> text/html 2011-12-26T19:35:57+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali چند کتاب در مورد ارتداد http://rightofhuman.mihanblog.com/post/24 <p align="center"><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/mobile-book.jpg"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></p><p> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سلام</font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">در این پست چند مقاله و کتاب در مورد ارتداد برای دانلود قرار دادم.</font></font></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ان شاالله برای دوستان مفید باشه و بتوانند از اینها استفاده کنند.</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/ertedad%28panjereno.ir%29.pdf" target="" title="">ارتداد؛ &nbsp;تغییر عقیده یا دین ستیزی</a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/%D8%A2%D9%8A%D8%A7%20%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.pdf" target="" title="">آیا حكم ارتداد در قرآن بیان شده است؟</a></p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/%D8%A2%D9%8A%D8%A7%20%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.pdf" target="" title="">آیا حكم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان منافات ندارد؟</a></p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86.pdf" target="" title="">آزادی بیان </a>1</p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%202.pdf" target="" title="">آزادی بیان </a>2</p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/3223-ertedad.jar" target="" title="">کتاب الکترونیک موبایل در مورد ارتداد</a></p><p><a href="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2024/%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D9%83%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf" target="" title="">نقد آرای كدیور در باره ادله شرعی ارتداد<br></a></p><p><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></p><p><br></p> text/html 2011-12-21T18:00:29+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali مجازات مرتد و حقوق بشر http://rightofhuman.mihanblog.com/post/23 <p><font size="2">با سلام خدمت دوستان گرامی، </font><font size="2">ببخشین اگه یه چند هفته ای نتونستم آپ باشم.</font></p><p><font size="2">در ادامه ی بحث های بررسی مبانی حقوق اسلام و حقوق بشر، به این مطلب رسیدیم که در اسلام علاوه بر حق فرد و حق جامعه، حق الهی نیز داریم. </font></p><p align="center"><font size="2"></font><img hspace="0" border="0" alt="" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2023/IMAGE634543839834187500.jpg"><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">و همچنین ذکر شد که معیار اصلی در حقوق اسلامی ، خدا محوری است. یعنی در وضع هر قانونی باید حق الهی نیز در نظر گرفته شود و البته این حق نیز بر تمام حقوق فردی و اجتماعی مقدم است.</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">چیزی که امروز می خواهیم آن را بررسی کنیم، در مورد مجازات مرتد در اسلام است.</font></p><p><font size="2">معنی ارتداد در اسلام چیست؟ مجازات آن چیست؟ و چرا مرتد باید مجازات شود؟!</font></p><p><br></p> text/html 2011-11-12T18:50:39+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali آمریکا؛ تروریسم دولتی http://rightofhuman.mihanblog.com/post/21 <p style="text-align: center;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font style="direction: rtl; " size="2"><font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#33cc00">«ما یکصد سند غیرقابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترور و تروریست‌ها در ایران و منطقه داریم که با ارائه این صد سند، آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را در افکار عمومی جهان خواهیم برد».</font></strong></font></font></font></span><b><i><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#33cc00"><span lang="FA"><font style="direction: rtl; " size="2"><font> </font></font></span></font></i></b></p><font style="direction: rtl; " size="2"><b><i><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#33cc00"> </font></i></b><p style="text-align: right; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"> </p><hr style="text-align: center;"> <p style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "></p></font><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای در دیدار با </span><span lang="FA">دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ایام 13 آبان است که در آن آمریکا را به تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر متهم کرده اند.</span></font></font></p> <p style="text-align: center;margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA"><o:p><img border="0" hspace="0" alt="امریکا؛ تروریسم دولتی" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2021/100859200854.jpg"></o:p></span></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در این چند روز اخیر شاهد طرح&nbsp;سناریوی احمقانه ی آمریکا در مورد قصد ایران به ترور سفیر عربستان در آمریکا و همچنین متهم کردن سپاه قدس در این باره و مهمتر از همه تصویب ترور مسئول سپاه قدس در کنگره ی آمریکا، و اظهارات احمقانه ی هیلاری کلینتون در مورد نقشه های بر باد رفته در مورد فتنه ی اخیر بودیم.</font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از این رو&nbsp;در این پست می خواهیم به بررسی مفهوم تروریسم و همچنین تروریسم دولتی و اینکه امروزه واقعا تروریسم دولتی چه کسانی هستند، بپردازیم.<font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></font></font></span></p> <div id="isChromeWebToolbarDiv" style="display:none"></div> text/html 2011-10-21T19:00:20+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali جنبش وال استریت، نقدی بر لیبرال دموکراسی http://rightofhuman.mihanblog.com/post/20 <p>با سلام</p><p>در این روز ها شاهد اعتراضات گسترده مردم کشور ها از جمله آمریکا، در مورد نظام سرمایه داری هستیم.</p><p>در این اعتراضات &nbsp;مردم بخاطر نادیده گرفته شدن از سوی دولتمردان ، خواهان گرفتن حق خویش و اینکه " ما همان 99% هستیم" بودند.</p><p align="center"><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/پست 20/وال استریت 1.jpg" alt="جنبش وال استریت"></p><p>در اینجا بحثی که می خواهیم به آن بپردازیم این هست که:</p><ul><li>&nbsp;لیبرال دموکراسی چیست؟</li><li>اصلا دموکراسی از لحاظ حقوقی بر چه مبنایی استوار است؟</li><li>دموکراسی در مقابله با چه نظامی آمده است؟</li><li>نظام برتر کدام است؟</li><li>و نظر اندیشمندان علم حقوق و سیاست در این باره چیست؟</li></ul><p>پس؛ دموکراسی در لغت به معنای ...</p> text/html 2011-10-07T19:13:54+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali تفاوت حق حیات از منظر اسلام و اعلامیه جهانی غربی http://rightofhuman.mihanblog.com/post/19 <p>با سلام </p><p align="center"><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/19/tarh%20islam.jpg" alt=""><br></p><p>در ادامه پست گذشته که در مورد حق حیات بود؛ و آن نگرشی که اسلام در مورد حق حیات دارد،</p><p>در این پست می خواهیم تفاوت بین حق حیاتی را که اسلام بیان کرده است را با حق حیاتی که علماء غربی قائل به آن هستند و در اعلامیه جهانی آورده اند را بررسی کنیم.</p><p>من 6 مورد تفاوت را در ادامه مطلب آورده و بررسی کرده ام، اگر به نظر شما موارد دیگری هم هست، من را راهنمایی فرمایید.</p><p>پیشاپیش ممنون.&nbsp;</p> text/html 2011-09-22T19:08:53+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali حق الهی و حق حیات http://rightofhuman.mihanblog.com/post/17 <span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><br></p></span> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با سلام </font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ببخشید که یه چند وقتی نبودم، آخه گرفتار کارای ثبت نام دانشگاه بودم؛ بهر حال:</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بحث این پست در مورد حق حیات است </font></font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و جایگاه حق حیات در حقوق اسلام، حقوق بشر و کشور های غربی و همچنین تقابل حق حیات با حق خدا و حقوق دیگران .</font></font></span></p> <p style="text-align: center;unicode-bidi: embed; direction: rtl; " dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2" face="Tahoma"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post%2017/islam-pecae.jpeg"></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">اینکه چه کسی حق دارد این حق را بگیرد؟</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چه کسی حق قانونگذاری پیرامون آن دارد؟</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font> <p style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal" align="left"><span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">و سوالاتی از این قبیل که ان شاء الله با نظرات خود ما را یاری می فرمایید.</font></font></span></p> text/html 2011-08-19T07:45:26+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali نقض حقوق بشر در انگلیس http://rightofhuman.mihanblog.com/post/16 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با سلام</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><o:p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></o:p></span><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">با نگاه به حوادث چند هفته گذشته لندن و اعتراضاتی که بطور گسترده در این کشور اتفاق افتاده است و همچنین، بی اعتنایی مسئولین و پلیس انگلستان (اسکاتلند یارد) به حقوق بشر و حتی حقوق شهروندی افراد شرکت کننده در این اعتراضات و به علاوه دروغ های شبکه خبری بی بی سی </font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">، و همچنین ادعای انگلیس به عدم نقض حقوق بشر در این حوادث، موجب شد تا نگاهی اجمالی به حوادث اخیر و موارد نقض حقوق بشر در انگلستان داشته باشیم.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#ff0000">به خاطر اینکه برای برخی دوستان مباحث خلط شده است ؛ در ادامه مطلب به برخی موارد که منشا آن عدم فرق گذاری بین مباحث حقوقی و سیاسی است، اشاره شده است.</font></font></font></span><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;</font><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><img hspace="0" border="0" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/Post%2016/پست%2016-5.jpg" alt=""><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">امید است که با نظرات خود، به هرچه بهتر بودن این مطلب، کمک کنید.</font></font></span></p> text/html 2011-08-12T18:10:35+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali مبانی جهان شناختی حقوق بشر در اسلام 3 http://rightofhuman.mihanblog.com/post/15 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برهان اصل «خدا محوری» </font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">این برهان بر این پایه استوار است که خداوند به عنوان مالک هستی پذیرفته شود؛ بنابراین از دیدگاه غیر دینی اقامه چنین استدلالی ممکن نخواهد بود.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"></font></font></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/4kh0r70osr8uc8oe884.jpg" alt=""><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">آنچه قرار است در این پست به آن بپردازیم، اثبات ولایت تشریعی خداوند است. </font></font><span style="mso-spacerun:yes"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;</font></font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ولایت تشریعی به معنای حق قانونگذاری و تشریع قوانین و مقررات برای زندگی انسان ها می باشد.</font></font></span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><br></font></font></span></p> text/html 2011-08-05T17:30:53+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali مبانی جهان شناختی حقوق بشر در اسلام 2 http://rightofhuman.mihanblog.com/post/14 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ادامه بحث خدا محوری...</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با صرف نظر از ارتباطات و مناسباتی که انسان ها در زندگی اجتماعی ، با یکدیگر دارند؛ هدفی که خدای متعال از خلقت انسان ها دارد، مقتضی یک سلسله حقوق و تکالیف است. و پذیرش چنین موجودی نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در تدوین حقوق انسان ها خواهد داشت.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/post11/HumanRightsPrimergraphic (400x309) (350x270).jpg" alt="مبانی حقوق بشر"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></span></p><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در تبیین و ریشه یابی خدا انکاری و انسان خدایی در غرب، توجه به تاریخ رنسانس لازم و ضروری است. در این فرایند، که در بستر راسیونالیسم، آمپریسم و پوسیتویسم بود، خدا همراه با همه امور متافیزیکی از صحنه اثبات پذیری خارج شد.</font></font></span></p><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><span lang="FA" style='font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آنگاه در بی خدایی بود که انسان «خدایی» را آغاز کرد؛ همان خدایی که به کمک پوسیتویسم می توانست اثبات شود.</font></font></span></p> text/html 2011-07-22T17:51:22+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali نقض حقوق بشر در امریکا http://rightofhuman.mihanblog.com/post/10 <p align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ماموران پلیس شهر سانفرانسیسکو امریکا یک نوجوان سیاه پوست امریکایی را در جریان بازجویی به خاطر عدم پرداخت کرایه اتوبوس، به ضرب گلوله از پا درآوردند.</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong> <p><br></p></strong></font> <p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/us%20police%20violence-07-19-2011%20(300x224).jpg" alt="نقض حقوق بشر در امریکا!"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></p> text/html 2011-07-17T18:00:32+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali موعود‌گرایی اسلامی راهی به سوی صلح جهانی http://rightofhuman.mihanblog.com/post/11 <p align="center"><img style="WIDTH: 308px; HEIGHT: 207px" border="0" hspace="0" alt="" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/3 (400x300).jpg" width="252" height="197"></p> <p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موعود‌گرایی در اسلام، بویژه در مکتب تشیع بنیادی‌ترین آموزه دینی است که تنها با پذیرش آن خاتمیت‌، جاودانگی و جهانی بودن اسلام معنا پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق اهداف تمامی انبیای الهی و بخصوص پیامبر گرامی اسلام(ص) در گرو ظهور منجی آخر الزمان است.</font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و از آنجا که در روایات اسلامی منجی موعود حضرت مهدی‌(عج) دوازدهمین امام شیعیان معرفی شده است‌، موعود‌گرایی در اسلام تحت عنوان « مهدویت» شناخته می‌شود.</font></font> </p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/1 (37) (377x400).jpg" width="306" height="350"></p> <p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#000066"><strong>نوید پیروزی اسلام و ظهور منجی</strong></font></font></font><br><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">درآیات نورانی قرآن کریم بارها و با قاطعیت وعده غلبه اسلام ـ به عنوان آخرین و کاملترین ادیان ـ بر سایر ادیان داده شده است، مثل این آیه که چند بار در قرآن تکرار شده است:«هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله» او کسی است که رسولش را با هدایت و آئین حق فرستاد، تا آنرا بر همه آئین‌ها غالب گرداند. ‌</font></font></p> text/html 2011-06-27T08:16:42+01:00 rightofhuman.mihanblog.com Ali مبانی جهان شناختی حقوق بشر در اسلام 1 http://rightofhuman.mihanblog.com/post/8 <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></span><img style="WIDTH: 304px; HEIGHT: 231px" border="0" hspace="0" alt="خدا محوری" src="http://rightofhuman.persiangig.com/image/1276067300468964_orig (640x480) (400x300) (400x300).jpg" width="304" height="255"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></span></p> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهمترین مبانی و بنیان های جهان شناسی که در حقوق بشر اسلامی مورد پذیرش و تأکید است ، به شرح زیر است:</font></font></span></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><O:P><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font></O:P></span></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><O:P><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></font></O:P></span><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">1-</font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خدامحوری</font></span></font></strong></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یکی </font></font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">از سوالاتی که فلاسفه حقوق موظفند به ان پاسخ منطقی دهند این است که اساسا حقوق ،هستی خود را مرهون کدام مبدا هستند و چه نیرویی آنها را به وجود می آورد ؟ و این مبحث پاسخ به سؤال از منشأ ایجاد حقوق است . اساساً در نگرشی که اسلام به حقوق بشر دارد، نه « طبیعت » چنان حقوقی </font></font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">را به انسان داده است و نه « قانون » و قرارداد به خودی خود صلاحیت الزام آوری دارد و نه هیچ چیز دیگری ،بلکه همه این حقوق ، « خدادادی » است ،و الزام آوری خود را از او دریافت می کند . زیرا اساسا طبیعت و قانون و در راس اینها انسان از خود حقی ندارند تا به انسان تفویض کنند . به قول شاعر:</font></font></span></p><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></font> <p style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN-BOTTOM: 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ذات نایافته از هستی بخش</font></font><span style="mso-spacerun: yes"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></span><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کی تواند که بود هستی بخش</font></font></span><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></font> </p>